فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

سیویلیکا

نمایه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی در پایگاه سیویلیکا

این ژورنال تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.