فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

بسمه تعالی


سردبیر محترم فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

با احترام، اینجانب ...................................... نویسنده مسئول مقاله با عنوان: «................................ » گواهی می نمایم که مقاله ارسالی بر اساس اصول مندرج در راهنمای نگارش مقالات فصلنامه جستارهای حقوق عمومی تنظیم شده است و تمامی افرادی که اسامی ایشان به عنوان همکار در این مقاله اعلام شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته اند. ضمناً متعهد می شوم که این مقاله پیش از این در نشریه دیگری به چاپ نرسیده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه جستارهای حقوق عمومی به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.


نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء


دانلود فرم