فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

مقالات منتشر شده در شماره دوم فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

سال اول / شماره دوم / پاییز 1396


 حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در فرآیند دادرسی
زهرا رئوفی*   صص 12-37
 چکیده   مشاهده متن      


 بررسی نقش و جایگاه هیات های اجرایی در انتخابات
محمد مهاجری*   صص 38-52
 چکیده   مشاهده متن      

 اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده
محمد حسنوند   صص 82-120
 چکیده   مشاهده متن     


 کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر
دکتر حسین مهرپور*، کلثوم رحمن زاده   صص 122-144
 چکیده   مشاهده متن      


 رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها
حسن محمدی   صص 146-178
 چکیده   مشاهده متن      


 مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا
مرضیه سلمانی سیبنی   صص 180-224
 چکیده   مشاهده متن      


 نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر
دکتر حامد رستمی نجف ‏آبادی، حبیب صادقی*، وحید زارع   صص 226-252
 چکیده   مشاهده متن     شمارگان: 5000 نسخه
تاریخ انتشار: 25/9/96