فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

ولی رستمی

دکتر ولی رستمی

سردبیر فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

رییس موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران

vrostami@ut.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه تهران

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران

 

سوابق آموزشی و اجرایی:

استادیار پایه 4 گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

بیش از 14 سال تدریس دروس حقوق عمومی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

مدیرکل حقوق و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه وترابری

مدیرکل حقوقی دولت

مشاور معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور

سرپرست دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

معاون موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

سوابق پژوهشی:

تالیف و انتشار مقالات متعدد پژوهشی