فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

محمد راسخ

دکتر محمّد راسخ

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق

m-rasekh@sbu.ac.ir

دکتر محمد راسخ، زاده ۱۳۴۲ در تهران، حقوق‌دان و پژوهشگر ایرانی و استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشگاه علمی ابن‌سینا است. او در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه شهید بهشتی شناخته شد. همچنین کتاب تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی با ترجمه وی برنده جایزه  کتاب فصل در سال ۱۳۸۷ شد. وی که تحصیلات حوزوی نیز دارد ، با پرداختن به فلسفه حقوق و مباحث نظری حقوق، تاثیری مهم بر رشته حقوق در ایران گذاشته و آثار مهم و ماندگاری در ادبیات حقوقی ایران تالیف و ترجمه کرده‌است. از جمله این آثار می‌توان ترجمه کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب را نام برد.

سوابق تحصیلی :

·         دکتری تخصصی p.hd   فلسفه و حقوق دانشگاه منچستر

·         کارشناسی ارشد حقوق، اقتصاد و فلسفه حقوق دانشگاه لندن

·         کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی: کتاب های تالیفی و ترجمه شده:

·         مبانی حقوق عمومی، مارتین لاگلین محمد راسخ (مترجم)، تهران: نشر نی

·         مفهوم قانون، هربرت لیونل آدولفونس هارت، محمد راسخ (مترجم)، تهران: نشر نی، ۱۳۹۰

·         تاریخ تئوری‌های حقوقی اسلامی: مقدمه‌ای بر اصول فقه سنی، وائل حلاق، محمد راسخ (مترجم)، تهران: نشر نی

·         حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، محمد راسخ، تهران: طرح نو

·         نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، محمد راسخ، تهران: دراک

·         بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری، محمد راسخ، تهرانمرکز پژوهشهای مجلس

·         تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، جان موریس کلی، محمد راسخ (مترجم)، تهران: طرح نو، ۱۳۸۳

·         آزادی، اخلاق، قانون (درآمدی بر فلسفه حقوق کیفری و عمومی)، هربرت هارت، محمد راسخ (مترجم)، تهران: طرح نو، ۱۳۸۸

·         فرهنگ نظریه حقوقی، برایان اچ. بیکس، گروه مترجمان، تهران: نشر نی، ۱۳۸۹

·         ژنتیک: حقوق، اخلاق، روانشناسی (مجموعه مقالات)، گروه مؤلفان، تهران: پژوهشکده ابن سینا، ۱۳۹۰

·         سلول بنیادی: اخلاق و حقوق، محمد راسخ، محمد مهدی آخوندی، امیرحسین خداپرست، آرش مهذب، لیلی منفرد، تهران: انتشارات پژوهشگاه ابن سینا، ۱۳۸۹

 

مشاغل و سمتهای مورد تصدی : محمد راسخ عضو هیئت علمی و استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل, دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است

فعالیتهای آموزشی : سوابق تدریسی و اموزشی محمد راسخ در دانشگاه شهید بهشتی به قرار زیر است: - فلسفه حقوق - حقوق اساسی - حقوق مالی - نظام های انتخاباتب - حقوق اساسی تطبیقی - حقوق بشر - مکاتب کلامی و فلسفی در حقوق عمومی - فلسفه حق 

آرا و گرایشهای خاص : زمینه های پژوهشی دکتر محمد راسخ به قرار زیر است: - مطالعه نظام قانونگذاری ایران - تاریخ تئوری حقوقی اسلامی - نظام نظارت و کنترل: مطالعه نظری و تطبیقی - حقوق بیوتکنولوژی و اخلاق زیستی - «علم» در «دادرسی» - منطق حقوق - مبانی قواعد فقه - اصول و فلسفه حقوق اساسی - نظریه مشروطه خواهی - مبانی و فلسفه حقوق عمومی - حقوق اساسی تطبیقی - حقوق تطبیقی بودجه و مالیات - حقوق تطبیقی منابع طبیعی 

 مقاله ها: - تئوری حق و حقوق بشر بین الملل- مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی - جدال حیات: بررسی اجمالی نظریه های سقط جنین-مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی - بیوتکنولوژی و انسان - مجلس و پژوهش - مفهوم عدالت - مجلس و پژوهش (Philosophy of the Iranian constifution (2003 (2005) ?The problem of Abortion: Juris prudential or philosophical