فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

دکتر محمد جلالی

دکتر محمّد جلالی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی و نایب رئیس هیات مدیره

mdjalali@gmail.com


دکترای تخصصی حقوق عمومی - دانشگاه سوربن 1 پاریس1387، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی - عضو پژوهشکده قوه قضائیه - مدیر انتشارات همشهری - سردبیر نشریه تحقیقات حقوقی، مشاور حقوقی موسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران - دبیر گروه حقوق معاونت آموزش قوه قضائیه - دبیر گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانیمولف ده ها عنوان مقاله تخصصی به زبان فارسی و فرانسه و کتبی چون :

ترجمه کتاب حقوق اداری افغانستانموسسه حقوق تطبیقی و بین المللی ماکس پلانک - آلمان

همکاری و مشارکت در تدوین کتاب غزه -جامعه جهانی و حقوق بین المللبررسی ابعاد حمله اسرائیل به کاروان آزادی - انتشارات همشهری همکاری در تدوین کتاب حقوق هسته ای ایران، شرحی حقوقی در اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران،انتشارات موسسه همشهری اهتمام در انتشار مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی با عنوان اندیشه های حقوق اداری  نظارت و نگارش مقدمه بر کتاب اصل تناسب در نظام حقوق اداری اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری در ایران

La Question de la décentralisation en droit iranien, L’Harmattan, Paris, 2009.

Premier Rapport Mondial sur la décentralisation et la démocratie locale,L’Harmattan, Paris, 2009.

 

مقالات منتشر شده:


,27959/
حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، ممنوعیت یا محدودیت، مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران .2

,27960/نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق عمومی .3

,27980/اصول تحدید کننده تمرکززدایی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقایسه ای با جمهوری فرانسه .4

,32767/صیانت قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا .5

,32769/تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه .6