فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

دکتر علی اکبرگرجی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

a_gorji@sbu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

- کارشناسی: حقوق- 1376-  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
-کارشناسی ارشد: حقوق عمومی- 1378- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
-
 کارشناسی ارشد؛ دیپلم مطالعات بنیادی (DEA): 1380- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه
-
 دکتری(Doctorat):  1385، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه


سوابق کاری

-دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
-
 مدرس دروس حقوق عمومی، بویژه حقوق اساسی، در دانشگاه آزاد اسلامی
-
 وکیل پایه یک دادگستری
-
 مدیر موسسه حقوقی دادپایش
-
 صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی
-
 مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
-
 تحریر مقالات حقوقی 
-
 عضو شورای سردبیری تعدادی از نشریات حقوقی
-
 همکاری با دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس
-همکاری با دبیرخانه بانکداری الکترونیک
-
 عضو کمیسیون علمی-تخصصی سازمان بازرسی کل کشور
-مدیریت کار-گروه بررسی وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آنها (نقشه جامع علمی کشور)
  
-
 مدیریت کار-گروه مطالعه و تدوین طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کتاب های منتشر شده
1) در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول تابستان 1388، چاپ دوم زمستان 1388. 

2) دادگاه های قانون اساسی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول پاییز 1388.

3) مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل، پاییز 1388، چاپ دوم بهار 1389.

4) حقوق اساسی (تصحیح، تحشیه و پیش گفتار)، تهران: انتشارات جنگل، پاییز 1390. 

5) آزادی های گروهی، تهران: انتشارات مجد، زمستان1390.ب- کتاب های در دست انتشار
1) نهادهای پاسدار قانون اساسی: الگوی های غیر اروپایی دادرسی اساسی.

2) نظام های انتخاباتی.

3) نظارت بر اعمال حکومت.

4) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.

5) سازمان بازرسی کل کشور.

مقالات:

1) حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی؟ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 47، 1387.
2) دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته : نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 25، 1387. 

3) حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 48، 1387.

4) تدوین و تنقیح قوانین: فواید و دشواری ها، ترجمه و تحقیق، مجله مجلس و پژوهش، 1387.

5) تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، 1388.

6) چشم انداز تمرکز زدایی در بستر شوراهای اسلامی، فصلنامه پژوهش، شماره 2، زمستان 1377.

7) جایگاه وفاق ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، (مجموعه مقالات)، وزارت دفاع، 1378.

8) حقوق محیط زیست و تولید ملی، دانشگاه اسلامی کار، 1376.

9) بافت عضوی شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.

10) چشم انداز کنونی حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.

11) اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382

12) هنجارهای مرجع در روند نظارت بر مصوبات پارلمانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه، 1380.

13) نقش نهادهای جامعه مدنی در جمهوریت، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، 1377.

14) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جامعه مدنی، منتشر نشده، 1377.

15) دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ رساله دکتری، دارای اجازه انتشار از طرف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت، 2006.

16) تکون دموکراسی در بستر جامعه مدنی، چاپ دانشگاه مازندران، 1378.

17) حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.

18) مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.

19) ماهیت سیاسی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. سوم، 1383.

20) قدرت تفسیری دادرس اساسی، مقاله ارائه شده در ششمین گنگره حقوق اساسی، فرانسه- دانشکده حقوق و علوم سیاسی مون پلیه، ژوئن 2005. 

21) ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. چهارم، تابستان 1384

22) نگاهی به تاریخ دادرسی اساسی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه نانت، ش. 2، 2006، صص. 247-277.

23) تفسیر قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، شماره 8، تابستان 1386. 

24) پاسداشت قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه، منتشر نشده.

25) حق دستیابی به مداوا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منتشر نشده.

26) دادگاه های قانون اساسی، نوشته پروفسور لویی فاوورو، ترجمه، نشریه حقوق اساسی، ش. 5،6، 7 و...، 1384، 1385 و...

27) نظارت شورای نگهبان بر قوه مجریه، مجله حقوق عمومی، شماره 3، آذر 1386، صص. 2 تا10. 

28) مقایسه انتخابات پارلمانی در حقوق ایران و فرانسه، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره 2، 1386.

29) حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، 1388. نشریه حقوق اساسی، سال 1387، شماره 9.

30) حمایت از حقوق و آزادی ها در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه ، نشریه حقوق اساسی، شماره 9، زمستان 1386. 

31) دادرس اساسی و مساله توزیع قدرت : تمرکززدایی و تفکیک قوا در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره 10، تابستان 1387. 

32) دموکراسی های نوپا و نظام نیمه ریاستی: انتخابی مساله ساز، با همکاری آقای سعید عابدی، 1388.

33) مفهوم دولت در سنت حقوقی اروپا، گزارش تقدیمی به مرکز پژوهش های مجلس، با همکاری زنده یاد سپیده جهانی مقدم، 1387.

34) گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک، مجله راهبرد، شماره 50، بهار 1388.

35) حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی، مقاله ارائه شده در همایش ملی حق بر آموزش، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1388. 

36) قانون اساسی شایسته، نشریه حقوق اساسی، شماره 10، زمستان 1387. 

37) دیوان قانون اساسی فدرال آلمان، مجله اطلاع رسانی حقوقی، در دست انتشار.

38) عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.

39) انتخابات در چنبره فساد مالی، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر.

40) تامین مالی احزاب درانگلستان، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی، بهار 1389.

41) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.4، زمستان 1389.

42) ده فرمان حقوق عمومی: تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

43) دولت الکترونیک: کنکاشی در مبنا، ماهیت و کارکردها، با همکاری خانم سمیه محمدی.

44) بررسی طرح قانون تاسیس و فعالیت سازمان های مردم-نهاد، مرکز پژوهش های مجلس، 1387.

45) گذری بر شورای قانون اساسی فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، 1389.

46) آمبودزمان یا نظارت غیر قضایی بر اداره از طریق یک مقام مستقل: هم سنجی سه مورد ایران، فرانسه و انگلستان، با همکاری آقای مهدی بابایی، مجله تحقیقات حقوقی، 1390.

47) امکان سنجی نظارت بر قوه موسس، ، نشریه حقوق اساسی، شماره 13، تابستان 1389، با همکاری خانم سمانه رحمتی فر. 

48) آزادی نمایندگی و ممنوعیت اعمال نظارت سلسله مراتبی بر مجلس: بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، مهرنامه، ش.12، خرداد 1390.

49) حکمرانی شایسته و مبارزه با فساد، مهرنامه، ش.10، بهمن 1389.

50) مشارکت سیاسی و نقش رسانه های گروهی، ارائه به صورت سخنرانی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1387 .

طرحهای تحقیقاتی

1) طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386، اتمام. 
2)
 مطالعه وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آینده آنها، طرح انجام شده در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، ، 1387، اتمام.  
3)
 رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیض مثبت، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه شهید بهشتی، 1387، در حال انجام.
4)
 از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقعگرا: طرحی برای تاسیس درس حقوق دادرسی اساسی در دانشکده های حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 8، تابستان 1386. 
5)
 ضرورت-شناسی طرح دادگاه قانون اساسی در ایران، طرح پژوهشی انجام شده برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

 

I- Coordonnées personnelles

 

Ë Nom : GORDJI

Ë Prénom : Ali-Akbar

Ë le 23 septembre 1973 à Malayer (Iran)

Ë Adresse postale :

ü Personnelle : N° 49, Rue 234Est, Rue de Stakhr, 4e RP. de Téhéran-Pars, Téhéran.

ü Professionnelle : Université de Shaid Béhéshti, Faculté de droit, Velendjak, Téhéran.

 

Ë Adresse électronique

 

      A_gorji@sbh.ac.ir

    

      gorji110@yahoo.fr 

 

Ë Tél. & fax

 

021+77112409

0912+7105018 

 

 

II- Études et diplômes professionnels

 

þ  Baccalauréat en économie et sciences humaines, 1991.

þ  Licence en droit et sciences juridiques (Bac + 4), Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Téhéran, 1996.

þ  DEA (Bac+ 6) de Droit public, Faculté de droit de l’Université de Shaid Béhéshti, 1999.

þ  DEA de droit public interne : Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2001.

þ  Doctorat de Droit public (Droit constitutionnel), Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2006.

 

 

 

III- Situation statutaire

 

×  Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Shahïd Béhéshti (Téhéran)

×  Professeur à l’université Azad

×  Membre du comité scientifique de la Chaire de droits de l’homme, la paix et la démocratie

 

 

IV- Activités professionnelles

 

ž   Fondateur et directeur de la Revue Iranienne de Droit Constitutionnel (RIDC)

ž   Avocat et conseiller juridique.

ž   Fondateur de la Collection Culture de Droit Public

ž   Directeur du département de la Démocratie (Chaire de droits de l’homme, la paix et la démocratie, UNESCO).

ž   Directeur de section de Recherches à la Chaire de droits de l’homme, la paix et la démocratie, UNESCO.

ž   Directeur du département du droit public, Université Azad.

 

 

Les cours prodigués :

ž   Droit  constitutionnel de la République Islamique d’Iran, Bac + 4.

ž   Droit  constitutionnel général, Bac + 4.

ž   Droit  administratif, Bac + 4.

ž   Droit  constitutionnel comparé, Master II.

ž   Fondements  du droit public, Master II.

ž   Histoire du droit public, Master II.

ž   Séminaire de droit public, Master II.

ž   Systèmes  électoraux, Master II.

ž   Libertés  et droits fondamentaux, Master II.

ž   Droit public en Islam, Master II.

ž   Formes  juridiques de l’Etat, Doctorat.

ž   Contrôle  des actes du gouvernement, Doctorat.

 

 

 

V- Publications

 

 

A-  Ouvrages

                               I.            A la recherche du Droit constitutionnel, Téhéran, Jungle Pub, 2e éd., 2010.

                            II.            Les fondements du droit public, Téhéran, Jungle Pub, 4e éd., 2014.

                         III.            Les cours constitutionnelles, Téhéran, Jungle Pub, 2e éd., 2010.

                         IV.            Droit constitutionnel, Téhéran, Jungle Pub, 2011.

                            V.            Les libertés collectives, Téhéran, Madjd Pub, 2011.

                         VI.            La justice constitutionnelle, Allemagne, éditions Universitaires Européennes, 2012.

                      VII.            Droit au logement, Jungle Pub, 2014.

                   VIII.            A la recherche du Droit Public, Téhéran, Jungle Pub, 2014.

 

B-   Ouvrages publiés sous la direction

1-      La procédure fiscale vue le procès équitable, Jungle Pub, 2011 .

2-      La responsabilité civile de l’Etat et ses fonctionnaires, Jungle Pub, 2012.

3-    Etat de droit et Velayate Faghih, Rahe Aval Pub, 2012.

4-      Social and Economic Rights of Afghan Migrant Workers in Iran and Mexican Migrant Workers in the United States: A Comparative Study, Jungle Pub, 2013.

5-      Human Rights Activism: Theory and Practice, Jungle Pub, 2014.

6-      La privatisation et droit de l’homme, Jungle Pub, 2014.

 

 

Articles

1)      Etat de droit et la République Islamique d’Iran, Revue de la Recherche, N° 49,2009.

2)      La pluralité normative en droit français, Revue de la Recherches juridiques, N° 49,2009.

3)      Ombudsman ; une autorité non juridictionnelle contre la corruption, Revue de la Recherches juridiques, N° 55, 2011.

4)      La discrimination positive, origine et évolutions, Revue de la Recherches juridiques, N° 54,2011.

5)      La décentralisation vu les conseils islamique, Revue de la Recherche, N° 2, 1998. 

6)      Les infractions politiques, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Téhéran, 1995.

7)      Droit de l’environnement et la production national, Université islamique du travail, 1997.

8)      La composition du Conseil constitutionnel et le Conseil gardien, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 1, 2003.

9)      Panorama actuel du droit constitutionnel, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 1, 2003.

10)  La justice constitutionnelle, mythe ou réalité : Approche franco-iranienne, thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2006.

11)   Les normes de références du contrôle de la constitutionnalité, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, Mémoire de DEA, 2001.

12)  La société civile et la participation politiques, édition de la Minister de l’Orientation islamique, 1998.

13)  Il faut parler d’un droit consensuel, ISNA, 27 novembre 2004, N°  8308-11906.

14)  La Constitution iranienne et la société civile, Mémoire de DEA, Faculté de droit de l’Université de Shaid Béhéshti, 1999.

15)  La liberté religieuse et la laïcité, publié dans le site de Droit : http://www.hoghoogh.com, 2004.

16)  La formation de la démocratie dans le terrain de la société civile, édition de l’Université de Mazandaran, 1998.

17)  La protection des droits et libertés fondamentales par la Coure suprême des Etats-Unis, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 2, 2004.

18)  La notion et les fondements des droits fondamentaux, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 2, 2004.

19)  La solidarité nationale dans la pensée de Imam KHOMEINI, Ministère de la défense, 1999.

20)  La nature politique du Conseil constitutionnel et son homologue iranien, Revue iranienne de droit constitutionnel, N°3, 2005.

21)  Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel iranien, contribution présenté au 6e congrée du droit constitutionnel, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Montpellier, juin 2005.

22)  La nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel et du Conseil gardien iranien, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 4, 2005.

23)  Les cours constitutionnelles, traduction de l’ouvrage de Louis FAVOREU, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 5, 6, 7, 8, …Depuis 2006.

24)  L’État de droit, Shargh, 28 juillet 2005, N° 535.

25)  Regard rétrospectif sur l’histoire de la justice constitutionnelle en France, Revue juridique, Université de Nantes, N° 2, 2006.

26)  Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (FRLR), Shargh, 1 septembre 2005, 565.

27)  Le contrôle des élections parlementaires par le juge constitutionnel: Approche franco-iranienne, Revue iranienne de droit public et de droits de l’homme, N° 2, 2007.

28)  La justice constitutionnelle, Shargh, 7 juillet 2005, N° 519.

29)  Les principes supra constitutionnels et la souveraineté national, traduction et commentaire, Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 1, 2003.

30)  La commission du contrôle du financement de la sphère politique en Iran, Shargh, 15 septembre 2005, N° 577.

31)  La Cours constitutionnelle autrichienne, trad., Revue iranienne de droit constitutionnel, N° 8, 2007.

32)  Le contrôle exercé par le Conseil gardien sur le pouvoir executif, Revue iranienne de droit public, N° 3, 2007.

33)  Le droit de vote et la démocratie, Revue électronique d’Iran actuel, 2005.

34)  La démocratie et la liberté religieuse dans le cadre de la laïcité : Réflexions sur les paradoxes de la démocratie à la française, article en cours de publication.

35)  L’accès aux soins dans le cadre de la CEDH, recherche non encore publiée.

36)  ...

 

 

 

 

VI- Connaissance linguistique

 

Ë Français : Bon

Ë Anglais : Moyen

Ë Turc : Langue maternelle

Ë Farsi : Langue national