فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

 

دکتر سید محمّد هاشمی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

استاد ممتاز حقوق عمومی ایران

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم 

سوابق تحصیلی:

۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷ 

۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲ 

۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵ 

شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی 

اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانة کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 

اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری 

فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)

 

کارهای علمی

الف ـ کتابها

۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)

۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)

۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی ( آمادة چاپ)

۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی) (آمادة چاپ)

۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی ( دستنویس)

۶ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)

مقالات

۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران 

۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی 

۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بین المللی 

۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی 

۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود

۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات 

۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه 

۹- La Republique islamique au regard de sa constiution 

۱۰ ـ‌ جامعة مدنی و نظام سیاسی 

۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها 

۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و حقوق داخلی

۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطة منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران 

۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی