فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

۱۱ مطلب با موضوع «هیات تحریریه» ثبت شده است

                                                         دکتر مرتضی شهبازی نیا

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز

shahbazinia@modares.ac.ir 

ولی رستمی

دکتر ولی رستمی

سردبیر فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

رییس موسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران

vrostami@ut.ac.ir

 

دکتر ربیعا اسکینی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

استاد ممتاز حقوق خصوصی ایران

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

dreskini@inbox.com


محمد راسخ

دکتر محمّد راسخ

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق

m-rasekh@sbu.ac.ir

 

دکتر سید محمّد هاشمی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

استاد ممتاز حقوق عمومی ایران

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نجات الله ابراهیمیان

دکتر نجات الله ابراهیمیان

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

عضو حقوقدان شورای نگهبان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نجفی ابرندآبادی

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

استاد حقوق جزا و جرم شناسی 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد جلالی

دکتر محمّد جلالی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی 

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیات امناءانجمن حقوق شناسی و نایب رئیس هیات مدیره

mdjalali@gmail.com


دکتر علی اکبرگرجی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

a_gorji@sbu.ac.ir

دکتر محمّد فرجیها

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

Farajiha_m@yahoo.com

محمّد حسنوند

صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

http://hasanvand.ir

Mo_hasanvand@sbu.ac.ir